عضویت    ورود
ورود به سایت
» بخشداری بهاران

بخشداری بهاران

  


نام و نام خانوادگی: حسن شعبانی

سمت: بخشدار بخش بهاران 

شماره تماس: 32302343

تلفکس: 32302050

 

شرح وظایف و اختیارات بخشدار:
۱ـ بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي و رده انتظامی در بخش ، شورای اسلامی شهر و شهرداري و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .

ـ رده های انتظامی در بخش در چار چوب وظایفي که در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، همکاري و هماهنگي لازم بعمل خواهند آورد.

ـ بخشدار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور در ارائه و اجرای وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در بخش خواهد بود و در مقابل مسئول مافوق پاسخگوست.

ـ وظایف و اختیارات بخشدار در قلمرو مأموریت خویش به شرح زیر است:

۱ ـ مسئول پیگیری در برقراري حفظ و نظم و امنيت بخش است .

۲ ـ هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمين بخش (در صورت داشتن جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر) و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن.

۳ ـ کلیه ارگان های عضو شورای تأمين و سایر دستگاههای اجرائی بخش موظفند مصوبات شوراي تأمين بخش را اجرا نمايند و در صورت عدم اجرا با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۴ ـ هدایت و نظارت بر عملکرد شورای تأمین بخش و مسائل امنيتي و ساير دستگاههاي اجرائي و محلي، هماهنگي در حفظ و آمادگي ارگان هاي انتظامي.

۵ ـ پیش بینی و پيشگيري معضلات امنيتي بخش و تعيين و تدوين اولويت ها در چار چوب وظايف قانوني آن ها

۶ ـ فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاستهای عام امنيتي و انتظامي ،مصوبات مراجع قانوني،دستور العمل ها و ابلاغيه هاي شوراي تأمين شهرستان

۷ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه استحفاظی بخش

۸ ـ پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاکي و پيگيري به منظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوبات ابلاغي.

۹ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهاي رسمي (زميني، هوايي، دريايي ) بخش به مسئولين مافوق.

۱۰ـ پیگیری مصوبات و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز در حوزه استحفاظي بخش

۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت،سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان در بخش.

۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامي به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم بخش در امور مشارکت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اجرائي.

۱۳ـ تشکیل و هدایت شوراهای بخش و روستاها و پيگيري مصوبات متخده شوراهاي مذکور طبق قوانين و مقررات مربوطه.

۱۴ـ ایجاد زمینه های لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب وظايف بخشدار با هماهنگي مسئولين مافوق..

۱۵- نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار مي گرددو اختيارات تفويضي.

۱۶- همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسيمات کشوري.

۱۷ـ نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت و احوال.

۱۸ـ ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آن ها در حوزه استحفاظي بخش.

۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگاني بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات بر اساس دستورالعمل هاي صادره و قوانين و مقرارات مربوطه.

۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي در بخش.

۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگيري و جلوگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي در حوزه استحفاظي.

۲۲- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدايي در حوز استحفاظي.

۲۳- اتخاذ تدابیر و پیشنهاد لازم و اعمال هماهنگی لازم به منظور پيشگيري ، کنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله ...

۲۴- همکاری با امور ایثارگران و ارتباط با خانواده های معظم شهداء.

۲۵- ارزشیابی عملکرد مسئولین بخش براساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.

۲۶ ـ فراهم آوردن زمینه های همکاری و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولت، سازمان هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه در بخش.

۲۷- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی در بخش و گزارش مستمر به مسئولين مافوق و تذکر به مسئولین اجرایی و يا اعلام به مسئولين مربوطه در جهت رفع نواقص_

_احتمالي.

۲۸- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود بخش.

۲۹- شناسایی استعدادهای منطقه اي و تعيين نيازمندي هاي بخش و تصميم گيري و هماهنگي در چارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي، استاني و شهرستان.

۳۰- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده بخش و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي.

۳۱- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همکاری با دستگاههاي ذيربط علي الخصوص شهرداري، دهياري و شوراهاي اسلامي بخش و روستا.

۳۲- هدایت و هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي کشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشکيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاي توليد و عمراني.

۳۳- اجرای سایر وظایفي که در بخش از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده بخشدار محول مي گردد.

۳۴ ـ بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار با حکم وزير کشور منصوب مي گردند.

۳۵ ـ عزل بخشدار به پیشنهاد فرماندار، تأیید استاندار و حکم وزير کشور انجام مي شود در صورت استعفاء، عزل، فوت و يا ساير مورادي که مانع از انجام وظايف بخشدار گردد سرپرست بخشداري موقتاً از سوي استاندار تعيين مي شود. فرماندار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه بخشدار جديد را به استاندار پيشنهاد نمايد.

۳۶ ـ کلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقلاب اسلامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

۳۷ ـ عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات بخش توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع بخشدار صورت مي گيرد.

۳۸ ـ کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترين مقام اجرائي در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

۳۹ ـ در مواردی که بخشدار حضور رئیس اداره ای را در بخش در زمان معين ضروري بدانند رئيس اداره مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور يابد.

۴۰ ـ بخشدار می توانند در اجرای وظایف واحدهاي اجرائي بخش که به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه از امکانات آنها و با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرائي نمايند.

۴۱ ـ واحدهای قضائی در بخش درخصوص مسائلی که به نحوي با آرامش و امنيت عمومي بخش مرتبط است همکاري لازم را با بخشدار معمول دارند.

۴۲ ـ کلیه دستگاههای اجرائی در بخش موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که بخشداران از مأموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.

۴۳.کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي در بخش طبق قوانين و مقررات تشکيل مي گردد زير نظر بخشدار فعاليت خواهند نمود

۴۴.واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خويش به بخشداران مي باشند. بخشداران مي توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي مربوطه گزارش امور مربوطه را دريافت نمايند.


آرشیو

<    «  خرداد 1402  »    >
شیدسچپج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 72
بازدید ماه:4828
بازدید سال:22119
بازدید کل:1923076