عضویت    ورود
ورود به سایت
» » » دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري


دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري

دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري

مصادیق غیر مجاز دستورالعمل تبلیغات انتخابات به شرح ذبل می باشد.

مصادیق غیر مجاز:

1 .نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع .

2 .اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان . 

3 فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها از طریق صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد .

4 فعالیت انتخاباتی کارمندان ، مدیران کل وزارتخانه ها ، رؤساي ارگانها ، سازمانهاي دولتی و دانشگاهها و سرپرستان آنان در ساعات اداري .

5 استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها ، ادارات ، شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر میزان ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور . توضیح: بر اساس قانون، فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 73 و اصلاحات بعدي، مؤسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از: شهرداریها و شرکتهاي تابعه آن، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خـرداد، سـازمان تـأمین اجتماعی، فدراسیون آماتوري ورزشی، شوراي هماهنگی تبلیغات اسـلامی،- مؤسسه هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهـاد توسـعه زیـر نظـر جهـاد سازندگی، دهیاریها، سازمان دانش آموزي، هلال احمر، کمیته امـداد امـام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امـور بیماریهـاي خـاص، کتابخانـه حضرت آیه االله مرعشی نجفی(قم)، صندوق بیمـه روسـتاییان و عشـایر ، جهاد دانشگاهی و صندوق تأمین خسارتهاي بدنی 

6-انجام فعالیت هاي تبلیغاتی توسط مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی در قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود .

7 الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روي علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوي بیمارستان ، تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت صدر

.8 انجام تبلیغات بر روي تأسیسات دولتی و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن، پست هاي برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکان یا متصرفان ) و هرگونه تابلوي راهنما ذیل ب

9 .تبلیغ نمایندگان نامزدها له یا علیه هر یک از کاندیداها در شعب اخذ رأي 

10 .تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان بند 9 ماده 62 آ. ش ماده64 و 71 قانون -9 - قانونی تبلیغات که در محلهاي مجاز الصاق یا نصب شده باشد. بند 10 ماده 63 آ. ر قانون .12 انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات . بند 11 ماده 62 آ. ش ماده 66 قانون - - بند 11 ماده 62 آ. ش .13 درج هر گونه اطلاعات در خصوص درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهاي خود در آثار تبلیغاتی که مستند به مدارك نبوده و در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارائه آنها امکان پذیر نباشد . تبصره 1 ماده 62 آ. ش - - - تبصره 1 ماده 63 آ. ر .14 استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوایی، فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100 سانتی متر .(شوراهاي اسلامی شهر و روستا) تبصره 5 ماده 62 آ. ش - - - تبصره 5 ماده 63 آ. ر استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی از سوي نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوایی، فلزي و یا هر جنس دیگر بیش از ابعاد (50 × 70 ( سانتی متر(مجلس شوراي اسلامی) - - بند 9 ماده 65 مکرر قانون - استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي،پارچه اي،مقوایی،فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70× 100 سانتیمتر ممنوع است.(مجلس خبرگان رهبري) - - - تبصره 1 ماده 26 آئین نامه اجرایی 15 .چاپ آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی در مطبوعات و نشریات ماده 63 آ. ش ماده 74 قانون - - ماده 64 آ. ر 16 .درج مطلبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد. ماده 63 آ. ش ماده 74 قانون ماده 64 قانون - ماده 64 آ. ر .17 تشکیل ستاد تبلیغات بدون اعلام کتبی محل ستاد تبلیغات و نام مسئول آن به هیأت اجرایی از سوي نامزد انتخاباتی ماده 65 آ. ش - - - ماده 66 آ. ر 18 .عدم امحاي هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی از محل شعبه ثبت ماده 66 آ. ش ماده 72 قانون - - - 1 0 - نام و اخذ رأي قبل ازاخذ رأي ماده 67 آ. ر .19 انتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها از سوي مطبوعات و نشریات در غیر مهلت مجاز تبلیغات یا خارج از زمان مناسب به طوري که فرصت پاسخگویی براي نامزد فراهم نشود . تبصره ماده 63 آ. ش ماده 74 قانون تبصره 2 ماده 59 و ماده 65 مکرر قانون - تبصره ماده 64 آ. ر .20 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغاتی در روستاها توسط داوطلبین و طرفداران ایشان تبصره ماده 66 آ.ر - ماده 63 قانون و تبصره 2 آن - .21 دایر نمودن بیش از یک ستاد تبلیغات با هر عنوان اعم از مردمی، جوانان و ... در هر منطقه شهرداري توسط نامزدها و طرفداران ایشان تبصره ماده 65 آ.ش - - .22 عدم رعایت بی طرفی و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاي هیأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي بند ق ماده 70 قانون شوراها ماده 73 قانون - - .23 دخالت هر سازمان و دستگاهی در انتخابات به جزء وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات ماده 64 قانون شوراها - - - .24 برگـزاري راهپیمائی ها و نیز تشکیل اجتماعات در میـادین و پارکهـاي عمـومی بدون کسب مجوز از وزارت کشور و استانداري بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی مراسم استقبال ازکاندیداها، راهاندازي کارناوالهاي تبلیغاتی و موارد مشابه مطلقاً ممنوع است. مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا .25 برگزاري سخنرانی یا تشکیل اجتماعات در شهرستانها بدون دریافـت مجـوز از مراجع ذیصلاح قانون جمعیتها و انجمنهاي سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسلامی یا اقلیتهاي دینی شناخته شده مصوب 7/6/60 هرگونه تجمع انتخاباتی، مراسم سخنرانی، گفتگو و مناظره درمکانهاي سربسته از قبیل مساجد، سالنهاي اجتماعات، تالارهاي پذیرائی وسالنهاي ورزشی ممنوع است. مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا - 1 1 - تبصره: مناظره در برنامههاي پیش بینیشده صدا و سیما مجاز است. هرگونه تجمع درمحیطهاي بسـته ممنـوع اسـت. در صـورت ضـرورت تشـکیل جلسـات داخلـی سـتادها در فضـاي بسـته، بـا رعایـت کامـل طـرح مـدیریت هوشمند(رنگ بندي شهرها) و رعایت محدودیت حداکثر 15 نفر براي شـهرهاي با وضعیت قرمز، 20 نفر براي شـهرهاي بـا وضـعیت نـارنجی و 30 نفـر بـراي شهرهاي با وضعیت زرد بلامانع است. .26 فعالیت اعضاي سازمانهاي غیردولتـی (NGO ( بـا شخصـیت حقـوقی بـراي حمایت از کاندیداي مورد نظر تبصره 3 ماده 1 آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهاي غیر دولتی مصوب هیأت وزیران به شماره12608/ت 27367 81/11/9 مورخ .27 هر گونه فعالیت تشکل هاي سیاسی تحت عناوینی همچون شورا، ائتلاف، نهاد و جبهه و سایر موارد مشابه خارج از چارچوب فهرست ابلاغی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و نحوه فعالیت گروه هاي سیاسی در خصوص عنوان و جایگاه قانونی جبهه هاي حزبی می باشند. 


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : گرگان
  • بازدید : 48
  • نظرات : 0
  • کد خبر : 3384

نظرات این مطلب :

آرشیو

<    «  خرداد 1400  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 284
بازدید دیروز: 125
بازدید ماه:15922
بازدید سال:31409
بازدید کل:1668906