عضویت    ورود
ورود به سایت
» » » دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري


دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري

دستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري

متن دستورالعمل تبلیغات انتخابات به شرح ذبل می باشد.

مصادیق مجاز:

1 .مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مختلف به شرح ذیل می باشد و پایان آن ساعت 7 صبح روز پنجشنبه تاریخ 27/03/1400 می باشد: 1 -در انتخابات شوراهاي اسلامی، (8 (روز قبل از روز اخذرأي آغاز میگردد . (به مدت 7 روز) 2 -در انتخابات مجلس شوراي اسلامی، (8 (روز قبل از روز اخذرأي آغاز می- گردد. (به مدت 7 روز) 3 -در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، (15 (روز قبل از روز اخذرأي آغاز می- گردد . (به مدت 14 روز) 4 -در انتخابات ریاست جمهوري، از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط وزارت کشور آغاز می شود. 
2 استفاده از امکانات محلی و در اختیار قرار دادن محلهاي مناسبی براي الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها توسط شهرداریها 
3استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوي از بودجه عمومی اسـتفاده مـی کنند، با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی مثل نشریات وابسته به دولت ، در تبلیغات انتخاباتی. 
4 .استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخـذ مجـوز از مقامـات ذیصـلاح و تبصره 4 ماده 62 آ. ش - - - - 2 - پرداخت هزینه برابر براي تمامی نامزدها و طرفداران آنها 
نامزدهاي ریاست جمهوري هر یک حق دارند به طور مسـاوي از صـدا و سـیماي جمهوري اسلامی ایران براي معرفی و ارائه برنامههاي خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهـاي انتخابـاتی از طریـق صـدا و سـیما بـه عهـده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد. -- نامزدهاي مجلسخبرگان رهبري که صلاحیت آنان توسط شوراي نگهبان تأیید و از طرف وزارت کشور اعلام شده، هر یک حق دارند به طور مساوي از امکانات صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران در مرکز استان استفاده نمایند. 
5 توزیع آثار تبلیغاتی نامزدها از طریق شرکت پست با رعایت چارچوب اساسـنامه آن 
.6 انتشار اعلام نظر شخصیتها ( بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان ) ، مجامع ، احـزاب و گروههاي مجاز ، در تأیید نامزد انتخاباتی با ارائه مستند و مـدرك کتبـی و امضـا شده مربوط به تأیید و حمایت از ایشان قانون الحاق ماده ماده 64 آ. ش واحده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی ماده 57 قانون و قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی
7 نامزدهاي شوراهاي اسلامی کشور می تواننـد در هر منطقه شهرداري یک سـتاد تبلیغات انتخابات جهت ساماندهی فعالیتهاي تبلیغاتی خود و طرفدارانشـان دایـر نمایند. نامزدهاي ریاست جمهوري می توانند با تشـکیل یک ستاد اصلی تبلیغـات در مرکز کشور، مراکز استانها و شهرسـتانها، داراي ستادهاي فرعی متعدد دیگري (اعم از خواهران و برادران) نیز با مسئولیت ستاد تبلیغات اصلی هـر استان و شهرستان باشند. (به شرط معرفی کتبـی مسـئول سـتاد تبلیغـات اصلی استان و شهرستان از سوي نامزد یا ستاد تبلیغات مرکزي آنها). ستادهاي فرعی باید توسط مسئول ستاد تبلیغات شهرستانی نامزد بـا ذکـر محل استقرار و مسئول مربوطه به فرمانداري شهرستان معرفی گردند. نامزدهاي مجلس شوراي اسلامی تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی تنها در مرکز بخش، شهر، شهرستان و هر یک از مناطق شهرداري در شهرهاي بزرگ. تبصره: در صورتی که چند عنوان بر هر یک از عناوین فوق الذکر اطـلاق گـردد، در حکم یک عنوان می باشد 
8 امحاي هر گونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی از شعبه ثبت نام و اخـذ رأي قبل از اخذ 
9 امکان درج درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهاي نامزد در آثار تبلیغـاتی، مستند به مدارك لازم براي ارائه به هیأت اجرایی عندالزوم
10 1-در انتخابات شوراهاي اسلامی کشور، استفاده از هـر گونـه آثـ ار تبلیغـاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوائی، فلزي و یا جنس دیگر با ابعاد حداکثر 100 × 70 سانتیمتر  2-در انتخابات ریاست جمهوري، سایزي براي آثار تبلیغاتی درنظر گرفتـه نشـده است. - - - - 3 -در انتخابات مجلس شوراي اسلامی استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی از سوي نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذي، پارچه اي، مقوایی، فلزي و یـا هـر جـنس - - بند 9 ماده 65 مکرر قانون - - 4 - دیگر حداکثر تا ابعاد (50 × 70 (سانتی متر 4-در انتخابات مجلس خبرگان رهبري استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدهـا و طرفداران آنان اعم از کاغذي،پارچه اي،مقوایی،فلزي و یا هر جنس دیگر تـا ابعـاد سانتیمتر 100× 70
انجام فعالیتهاي تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات بـراي نامزدهـاي انتخابـاتی خارج از قلمرو جغرافیایی مسئولیت خود و همچنین فعالیت کارمندان در خارج از ساعات اداري به شـرط عـدم اسـتفاده از امکانات دولتی و عناوین شغلی خود
.12 استفاده ازامکانات محل که بخشداریها / فرمانداریها به صورت محل هاي مناسـب اعم از ثابت یا سیار براي الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها معین نموده اند.
13 چاپ اوراق و اقلام تبلیغاتی در چاپخانه ها به شرطی مجاز است که شـرایط زیـر رعایت شود: 1-ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزد درخواست کتبی و رسمی خود را به چاپخانه اعلام نمایند. 2 -نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ دراوراق تبلیغاتی درج شود. - ماده 76 قانون - - .14 چاپ عکس و پوسترحداکثر در دو فرم (دو نوع پوستر کاغـذي) و جزوه و تراکت و زندگی نامه - نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل پوستر ها بلا اشکال است. - مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از نامزد مورد نظر کتباً به وي اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و زندگی نامه منتشر نماید. قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی - - 5 - .15 برگزاري برنامه سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ از طـرف نامزدهـاي انتخابـاتی و طرفداران ایشان قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی .16 برگزاري هر گونه مراسم و اجتماعـات پـس از کسـب مجـوز از وزارت کشـور یـا استانداري قانون فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی برگزاري تجمع انتخاباتی و سخنرانی نامزدها در فضاي باز مانند استادیوم روباز، فضاي باز مدارس و مراکز آموزش عالی و سایرمراکز مربوط به سازمانها مطابق با شیوهنامه بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رعایت موارد زیر بلامانع است: 1 -رعایت فاصله مناسب بر اساس (8 (مترمربع فضاي باز براي یک نفر. 2 -رعایت سقف شرکتکنندگان به میزان حداکثر30 ٪ظرفیت فضاي در نظرگرفته شده. 3 -کلیه شرکت کنندگان و برگزارکنندگان ملزم به استفاده از ماسک میباشند. 4 -مسئولین مراسم بهگونهاي برنامهریزي نمایند که قبل و بعد ازمراسم در درب ورودي و خروجی تجمع به وجود نیاید. 5 -زمان برگزاري مراسم حداکثر براي 2 ساعت برنامه ریزي شود. 6-رعایت کلیه دستورالعملهاي بهداشتی ابلاغ شده درخصوص تجمعـات الزامـی است. تبصره: مسئولین ذیربط در استانداري، مکانهاي مناسب و منطبق با شرایط وزارت بهداشت تعیین و در اجراي این بند به ستاد نامزدها اعلام نمایند. مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا .17 استفاده از هرگونه تابلو، بنر، پلاکارد و ... در محل ستاد انتخابات (تبلیغـاتی) نامزدها. مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغـات پارچـه اي، کاغـذي، مقوایی، فلزي و سیلک است . قانون الحاق ماده واحده قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی - - 6 - .18 به منظور جلوگیري از هتک حرمت مقدسات، شایسته اسـت نامزدهـا جهـت تبلیغات از اسماء جلاله، آیات قرآنی و ادعیه در طراحی و تبلیغات مجاز پوسترها و تراکتهایی که در معابر یا مراسمات توزیع می گردد استفاده ننمایند، زیـرا ممکـن است اسامی مذکور در معابر و در زیر پا قرار گیرد. P .19 نصب پوستر و عکس تبلیغاتی نامزدهـا بر روي شیشه امـاکن صـنفی خصوصـی، ساختمانها و بدنه خودروهاي شخصی با کسب اجازه از مالکین آنها. چاپ زندگینامه و جزوه نامزدها در روزنامه ها و مجلات مربوط به بخش خصوصی در مهلت قانونی تبلیغات. P .20 استفاده از فضاي مجازي و لوح هاي فشرده براي تبلیغات مجاز در ایـام قـانونی تبلیغات با رعایت اخلاق انتخاباتی و نیز قانون نحوه فعالیـت در فضـاي مجـازي بلامانع است. قانون نحوه فعالیت در فضاي مجازي .21 پخش و توزیع تراکت، بروشور وعکسهاي داوطلبـین خـارج از محـیط مسـجد ، مصلی، مدارس، دانشگاههاو سایر اماکن عمومی و دولتی در مهلت قانونی تبلیغات. 
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : گرگان
  • بازدید : 163
  • نظرات : 0
  • کد خبر : 3383

نظرات این مطلب :

آرشیو

<    «  خرداد 1400  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

پیوندها

آمار

آمار بازدید
بازدید امروز: 279
بازدید دیروز: 125
بازدید ماه:15917
بازدید سال:31404
بازدید کل:1668901